Giám định trước khi mua tàu

Đối tượng bảo hiểm – Tất cả các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm – thân tàu định hạn tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội. – Đối tượng bảo hiểm là thân tàu biển bao gồm: Vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị hàng hải.
Phạm vi bảo hiểm
a) Bảo hiểm này, bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:
   – Hiểm họa của biển, sông, hồ hoặc các vùng nước có thể hoạt động được;
   – Hỏa hoạn, nổ;
   – Trộm cướp có bạo lực bởi những người ngoài tàu;
   – Vứt hàng xuống biển;
   – Cướp biển;
   – Va chạm với phương tiện chuyên chở bộ, trang bị hay thiết bị bến hay cảng;
   – Động đất, núi lửa phun hay sét đánh; Tai nạn trong khi bốc dỡ hoặc chuyển dịch hàng hóa hay nhiên liệu.
   – Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc hay thân tàu;
   – Bất cẩn của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ hay hoa tiêu;
   – Bất cẩn của người sửa chữa hay thuê tàu với điều kiện người sửa chữa hay thuê tàu ấy không phải là người được bảo hiểm;
   – Manh động của thuyền trưởng, sỹ quan hay thủy thủ;
   – Va chạm với máy bay, máy bay trực thăng hoặc vật tương tự hoặc các vật rơi từ đó.
Với điều kiện là tổn thất hay tổn hại ấy không do thiếu mẫn cán hợp lý của người được bảo hiểm, chủ tàu, người quản lý hay giám sát viên hoặc bất kỳ người quản lý nào của họ ở trên bờ.
Thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ hay hoa tiêu nếu có cổ phần trên tàu này cũng không coi là chủ tàu theo nghĩa của Điều khoản này.
b) Những chi phí, hoặc những khoản bồi thường theo trách nhiệm pháp lý:
   – Ba phần tư (3/4) trách nhiệm đâm va.
   – Hậu quả của việc thực hiện lệnh của người có thẩm quyền để tránh rủi ro ô nhiễm.
   – Tổn thất chung và cứu hộ.
c) Nếu tàu được bảo hiểm đâm va phải tàu khác hoặc được tàu khác cứu hộ mà tàu khác đó toàn bộ hay một phần thuộc cùng một chủ hoặc cùng một quyền quản lý thì người được bảo hiểm vẫn có mọi quyền theo bảo hiểm này như thể chiếc tàu đó hoàn toàn là của chủ tàu không có quyền lợi liên quan đến tàu được bảo hiểm, nhưng trong những trường hợp này, trách nhiệm về đâm va hoặc những số tiền phải trả cho dịch vụ đã cung ứng phải đưa ra trọng tài duy nhất được thoả thuận giữa MIC và người được bảo hiểm để giải quyết.
viVI
0936 760 588